Bộ môn Công nghệ thông tin

Bộ môn Công Nghệ Thông Tin, thuộc Khoa Kỹ thuật - Công nghệ thông tin, Trường Đại học Quảng Bình, được thành lập theo Quyết định số 1564/QĐ-ĐHQB ngày 15/8/2013 của Hiệu trưởng Trường...

Bộ môn Kỹ thuật điện – điện tử

Bộ môn Kỹ thuật, thuộc Khoa Kỹ thuật - Công nghệ thông tin, Trường Đại học Quảng Bình, được thành lập theo Quyết định số 1564/QĐ-ĐHQB ngày 15/8/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học...