Chương trình đào tạo

33

* Khái quát chương trình

Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành CNTT được thiết kế theo định hướng ứng dụng, chú trọng việc áp dụng kiến thức vào thực tiễn, giải quyết các vấn đề của lĩnh vực CNTT. Chương trình đào tạo sẽ bao gồm các nội dung cần thiết nhất của chuyên ngành, giảm bớt đến mức có thể thời gian học trên lớp để tăng thời lượng cho việc thực hành, thảo luận, nghiên cứu giải quyết vấn đề. Đồng thời, chương trình cũng được xây dựng để đảm bảo việc nhất quán với khối kiến thức chung cho ngành Tin học, từng bước hướng tới đạt trình độ khu vực và quốc tế, đảm bảo liên thông đào tạo với các trường đại học trong và ngoài nước. Chương trình cũng phải đảm bảo các yếu tố hiện đại, đưa vào các môn học chuyên sâu, có tính công nghệ cao và cho phép lựa chọn các môn học phù hợp với nhu cầu và tình hình phát triển của xã hội.

Để hoàn thành chương trình, người học phải hoàn thành tốt thiểu 60 tín chỉ của chương trình đào tạo. Yêu cầu cụ thể của chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành CNTT như sau:

TTNội dungSố Tín chỉ
1Kiến thức chung3
2Kiến thức cơ sở20
– Bắt buộc11
– Tự chọn9/15
3Kiến thức chuyên ngành22
– Bắt buộc12
– Tự chọn10/18
4Luận văn tốt nghiệp15
 Tổng60

* Danh mục các học phần trong chương trình đào tạo:

STTMã học phầnTên học phầnKhối lượng
Số TCLý thuyếtTH, BC, BT, TL
A. HỌC PHẦN KIẾN THỨC CHUNG3
1THML.001Triết học33015
B. HỌC PHẦN CƠ SỞ NGÀNH BẮT BUỘC11
2ITPTDG.002Phân tích và đánh giá thuật toán22010
3ITKPDL.003Khai phá dữ liệu32223
4ITPPNC.004Phương pháp NCKH22010
5ITGTNC.005Giải thuật nâng cao21515
6ITKHDL.006Khoa học dữ liệu21812
C. HỌC PHẦN CƠ SỞ NGÀNH TỰ CHỌN

(Chọn 3 hp trong 5 học phần dưới đây)

9/15
7ITHCST.007Hệ cơ sở tri thức33015
8ITDTDM.008Điện toán đám mây32520
9ITPTDL.009Phân tích dữ liệu mạng xã hội32520
10ITCSDL.010Cơ sở dữ liệu nâng cao32025
11ITCHTT.011Các hệ thống thông minh32322
D. HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH BẮT BUỘC12
12ITTGMT.012Thị giác máy tính32322
13ITMH.013Máy học33015
14ITXLNN.014Xử lý ngôn ngữ tự nhiên33015
15ITWNN.015Web ngữ nghĩa33015
E. HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH TỰ CHỌN

(Chọn 5 hp trong 9 học phần dưới đây)

10/18
16ITQTDA.016Quản trị dự án CNTT21515
17ITATTT.017An toàn thông tin21911
18ITIoT.018Internet vạn vật2219
19ITHHTQ.019Hệ hỗ trợ quyết định22010
20ITTTNM.020Tương tác người – máy22010
21ITXLTN.021Xử lý tiếng nói21515
22ITXLA.022Xử lý ảnh nâng cao21614
23ITHS.023Học sâu21515
24ITKPQD.024Khai phá quan điểm21515
F. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP15
TỔNG SỐ TÍN CHỈ60