Đề án đăng ký mở ngành

32

Công nghệ thông tin là một ngành đào tạo được Nhà trường đặc biệt quan tâm trong sự phát triển. Đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin có chất lượng, trình độ cao cho tỉnh Quảng Bình và các tỉnh miền trung là nhiệm vụ quan trọng đã được thể hiện rõ trong mục tiêu phát triển và đã được Hội đồng khoa học và Đào tạo Nhà trường thông qua. Với sự phát triển của khoa học – công nghệ trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, công nghệ thông tin đã thể hiện là một ngành quan trọng cho sự phát triển triển. Theo điều tra khảo sát cho thấy nhu cầu nguồn nhân lực công nghệ thông tin có trình độ thạc sĩ của tỉnh Quảng Bình và khu vực miền trung là rất lớn.
Các đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu về tuyển dụng, đào tạo cán bộ, nhân viên có trình độ chuyên sâu về lĩnh vực công nghệ thông tin là rất lớn để có thể quản lý và điều hành các hệ thống thông tin, các hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin đang được đầu tư phát triển rất mạnh như hiện nay. Căn cứ Điều 2 của thông tư 09 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 04 tháng 4 năm 2017 về Điều kiện mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, Trường Đại học Quảng Bình đã đáp ứng đủ tất cả các điều kiện và yêu cầu cho mở mã ngành Công nghệ thông tin trình độ thạc sĩ.
Thông tin chi tiết về Đề án có trong file đính kèm.