Công nghệ thông tin

Học viên tốt nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ CNTT phải đáp ứng các yêu cầu về chuẩn đầu ra (CĐR) như sau:

* Về kiến thức

CĐR1: Có kiến thức nâng cao về chuyên ngành so với chương trình đào tạo bậc đại học ngành CNTT theo hướng ứng dụng và tiếp cận công nghệ mới.

CĐR2: Có khả năng tư duy hệ thống, khả năng tự nghiên cứu về các vấn đề thuộc các lĩnh vực chuyên ngành liên quan như nghiên cứu, phát triển, mô phỏng, thiết kế và hiện thực các ứng dụng cũng như hệ thống trong lĩnh vực CNTT.

CĐR3: Có khả năng đảm nhận tốt nhiệm vụ của một chuyên gia ngành Công nghệ thông tin. Có khả năng xây dựng kế hoạch, lập dự án, tổ chức, điều hành và quản lý các dự án CNTT.

CĐR4: Đạt trình độ ngoại ngữ tối thiểu phải từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

* Về kỹ năng

CĐR5: Có phương pháp làm việc khoa học, có tầm nhìn chiến lược và đề xuất được hướng giải quyết các vấn đề về CNTT.

CĐR6: Có kỹ năng nghiên cứu độc lập để phát triển và thí nghiệm những giải pháp mới. Có kỹ năng giải quyết công việc phức tạp, không thường xuyên xảy ra, không có tính qui luật.

* Về phẩm chất, thái độ

CĐR7: Có ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn. Có ý thức học tập suốt đời, làm việc khoa học.

* Về năng lực

CĐR8: Có năng lực cập nhật các kiến thức mới, chuyên sâu và học tập suốt đời. Có thể nghiên cứu và vận dụng được các kiến thức công nghệ mới, đa lĩnh vực vào phát triển các sản phẩm và ứng dụng CNTT.

CĐR9: Đảm nhiệm tốt công tác nghiên cứu tại các bộ phận nghiên cứu, quản lý, điều hành các dự án CNTT và có khả năng phát triển nghiên cứu ở bậc Tiến sĩ.

CĐR10: Có năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc chuyên môn được đào tạo, đề xuất những sáng kiến có giá trị. Có khả năng xây dựng, thẩm định kế hoạch. Có năng lực phát huy trí tuệ tập thể trong quản lý và hoạt động chuyên môn.