Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá CTĐT CNTT

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ thông tin năm 2020

Kế hoạch cải tiến chất lượng chương trình đào tạo sau tự đánh giá...

KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SAU TỰ ĐÁNH GIÁ CTĐT NĂM 2019  Tên chương trình: Cử nhân Công nghệ thông tin Khoa quản lý: KT-CNTT Bộ môn:...