Bộ môn Kỹ thuật điện – điện tử

Bộ môn Kỹ thuật, thuộc Khoa Kỹ thuật - Công nghệ thông tin, Trường Đại học Quảng Bình, được thành lập theo Quyết định số 1564/QĐ-ĐHQB ngày 15/8/2013 của...

Cơ cấu và tổ chức

Lãnh đạo khoa  TRƯỞNG KHOA TS. Phạm Xuân Hậu

Giới thiệu chung

KHOA KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHOA KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (Faculty of Engineering - Information Technology)

Bộ môn Công nghệ thông tin

Bộ môn Công Nghệ Thông Tin, thuộc Khoa Kỹ thuật - Công nghệ thông tin, Trường Đại học Quảng Bình, được thành lập theo Quyết định số 1564/QĐ-ĐHQB ngày...