Đề tài nghiên cứu

Số TT Tên đề tài Cấp quyết định, mã số Số QĐ, ngày tháng năm/ ngày nghiệm thu Kết quả nghiệm thu 1 Nghiên cứu đề xuất mô hình hệ thống nhận dạng và cảnh...