SINH VIÊN KHOA XUẤT BẢN BÀI BÁO SCOPUS.

Cựu sinh viên Đặng Văn Đạt, Lớp ĐH Công nghệ thông tin K56, Khoa Kỹ thuật - Công nghệ thông tin là một trong những sinh viên có thành...