Thông báo điều chỉnh kế hoạch học tập cho sinh viên hệ chính quy...

Căn cứ Kế hoạch công tác tuyển sinh năm 2021 của Trường Đại học Quảng Bình; Căn cứ Kế hoạch và Chương trình đào tạo năm học 2021 – 2022,...