Chỉ tiêu tuyển sinh các ngành thuộc khoa KT-CNTT

TT Ngành Mã ngành Tổ hợp xét tuyển Mã hóa tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu

1 Kỹ thuật phần mềm 7480103 – Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Vật lý, Tiếng Anh

– Toán, Vật lý, Sinh học

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

A00

A01

A02

D01

45

2 Công nghệ thông tin 7480201 – Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Vật lý, Tiếng Anh

– Toán, Vật lý, Sinh học

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

A00

A01

A02

D01

100