Chương trình đào tạo

* Khái quát chương trình

Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành CNTT được thiết kế theo định hướng ứng dụng, chú trọng việc áp dụng kiến thức vào thực tiễn, giải quyết các vấn đề của lĩnh vực CNTT. Chương trình đào tạo sẽ bao gồm các nội dung cần thiết nhất của chuyên ngành, giảm bớt đến mức có thể thời gian học trên lớp để tăng thời lượng cho việc thực hành, thảo luận, nghiên cứu giải quyết vấn đề. Đồng thời, chương trình cũng được xây dựng để đảm bảo việc nhất quán với khối kiến thức chung cho ngành Tin học, từng bước hướng tới đạt trình độ khu vực và quốc tế, đảm bảo liên thông đào tạo với các trường đại học trong và ngoài nước. Chương trình cũng phải đảm bảo các yếu tố hiện đại, đưa vào các môn học chuyên sâu, có tính công nghệ cao và cho phép lựa chọn các môn học phù hợp với nhu cầu và tình hình phát triển của xã hội.

Để hoàn thành chương trình, người học phải hoàn thành tốt thiểu 60 tín chỉ của chương trình đào tạo. Yêu cầu cụ thể của chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành CNTT như sau:

TT Nội dung Số Tín chỉ
1 Kiến thức chung 3
2 Kiến thức cơ sở 20
– Bắt buộc 11
– Tự chọn 9/15
3 Kiến thức chuyên ngành 22
– Bắt buộc 12
– Tự chọn 10/18
4 Luận văn tốt nghiệp 15
  Tổng 60

* Danh mục các học phần trong chương trình đào tạo:

STT Mã học phần Tên học phần Khối lượng
Số TC Lý thuyết TH, BC, BT, TL
A. HỌC PHẦN KIẾN THỨC CHUNG 3
1 THML.001 Triết học 3 30 15
B. HỌC PHẦN CƠ SỞ NGÀNH BẮT BUỘC 11
2 ITPTDG.002 Phân tích và đánh giá thuật toán 2 20 10
3 ITKPDL.003 Khai phá dữ liệu 3 22 23
4 ITPPNC.004 Phương pháp NCKH 2 20 10
5 ITGTNC.005 Giải thuật nâng cao 2 15 15
6 ITKHDL.006 Khoa học dữ liệu 2 18 12
C. HỌC PHẦN CƠ SỞ NGÀNH TỰ CHỌN

(Chọn 3 hp trong 5 học phần dưới đây)

9/15
7 ITHCST.007 Hệ cơ sở tri thức 3 30 15
8 ITDTDM.008 Điện toán đám mây 3 25 20
9 ITPTDL.009 Phân tích dữ liệu mạng xã hội 3 25 20
10 ITCSDL.010 Cơ sở dữ liệu nâng cao 3 20 25
11 ITCHTT.011 Các hệ thống thông minh 3 23 22
D. HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH BẮT BUỘC 12
12 ITTGMT.012 Thị giác máy tính 3 23 22
13 ITMH.013 Máy học 3 30 15
14 ITXLNN.014 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên 3 30 15
15 ITWNN.015 Web ngữ nghĩa 3 30 15
E. HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH TỰ CHỌN

(Chọn 5 hp trong 9 học phần dưới đây)

10/18
16 ITQTDA.016 Quản trị dự án CNTT 2 15 15
17 ITATTT.017 An toàn thông tin 2 19 11
18 ITIoT.018 Internet vạn vật 2 21 9
19 ITHHTQ.019 Hệ hỗ trợ quyết định 2 20 10
20 ITTTNM.020 Tương tác người – máy 2 20 10
21 ITXLTN.021 Xử lý tiếng nói 2 15 15
22 ITXLA.022 Xử lý ảnh nâng cao 2 16 14
23 ITHS.023 Học sâu 2 15 15
24 ITKPQD.024 Khai phá quan điểm 2 15 15
F. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 15
TỔNG SỐ TÍN CHỈ 60