Đề tài nghiên cứu

Số TT Tên đề tài Cấp quyết định, mã số Số QĐ, ngày tháng năm/ ngày nghiệm thu Kết quả nghiệm thu
1 Nghiên cứu đề xuất mô hình hệ thống nhận dạng và cảnh báo an ninh cho toà nhà công sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Cấp tỉnh 14/HĐ-KHCN ngày 27/7/2015 Xuất sắc
2 Nghiên cứu kỹ thuật mạng neural học sâu trong nhận dạng bệnh u hắc tố qua sắc tố da Trường, CS.08.2018 Số 2966/HĐ-ĐHQB ngày 15/12/2017,

nghiệm thu ngày 06/12/2018

Xuất sắc
3 Xây dựng hệ thống thông minh hiểu biết môi trường xung quanh ứng dụng cho xe tự hành ngoài trời Quốc gia, 102.05-2015.09 40/QĐ-HĐQL-NAFOSTED, ngày 12/4/2016, nghiệm thu ngày 2/7/2019 ĐẠT (không xếp loại)
4 Nghiên cứu và đánh giá các kỹ thuật trong phân loại tâm lý người dùng. Trường, CS06-2016

 

3312/QD-ĐHQB

31/11/2016

Tốt
5 Phát triển Hệ thống thông tin tại Trung tâm Học liệu Trường Đại học Quảng Bình. Trường, CS08-2019

 

Số 2095,

ngày 18/11/2019

Tốt
6 Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng hệ thống quản lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đồng Hới Trường, CS.04.2015 Số 2252a/QĐ-DHQB, ngày 15/12/2014

Ngày nghiệm thu: tháng 8/2015

Tốt
7 Xây dựng và nâng cấp trang web trường Đại học Quảng Bình Trường, CS.14.2018 Số 2385 QĐ-

DHQB, ngày

29/11/2018,

Tốt
8 Xây dựng hệ thống khuyến nghị Hashtag cho người dùng twitter dựa trên các đặc trưng hồ sơ người dùng và xu hướng Trường, CS.13.2018 Số 2403, ngày 3/12/2018 Xuất sắc
9 Xây dựng các mô hình quản lý tri thức Ontology và ứng dụng vào các hệ khuyến nghị NAFOSTED,

102.01-2011.10

Quyết định số 26/QĐ-HĐQLQ, ngày 04/7/2014 Tốt
10 Xây dựng ứng dụng hệ khuyến nghị cho mạng xã hội dựa trên sở thích người dùng. Trường,

CS.08.2015

Quyết định số 2401/QĐ-ĐHQB, ngày 31/12/2015 Xuất sắc
11 Nghiên cứu giải pháp để cải thiện xếp hạng của trường đại học quảng bình trong bảng webometrics Trường,

CS.14.2017

QĐ số 2440/QĐ-ĐHQB ngày 10 tháng 12 năm 2018 Tốt