Giới thiệu chung

KHOA KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KHOA KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (Faculty of Engineering – Information Technology)

Địa chỉ: Tầng 3, dãy văn phòng các khoa

312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, TP.Đồng Hới, T.Quảng Bình

Điện thoại: 0232.3824233

Email: khoatnkt@gmail.com

Website: sdh.quangbinhuni.edu.vn

Tập thể cán bộ, giảng viên Khoa Kỹ thuật – Công nghệ thông tin

Lịch sử thành lập:

Khoa Kỹ thuật – Công nghệ thông tin được thành lập theo quyết định số:1564/QĐ-ĐHQB ngày 15/8/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình trên cơ sở 2 bộ môn là Kỹ thuật và Công nghệ thông tin.

Tóm tắt cơ cấu tổ chức:

Khoa Kỹ thuật – Công nghệ thông tin có: 09 Tiến sỹ, 01 NCS, 04 Thạc sỹ, 02 cử nhân

+ Trưởng khoa, bí thư chi bộ: TS. Phạm Xuân Hậu

+ Phó trưởng khoa: TS. Trần Văn Cường

+ Bộ môn Điện – Kỹ thuật:  06 giảng viên (ThS. Phạm Văn Dũng – Q. Trưởng bộ môn)

+ Bộ môn Công nghệ thông tin:  11 giảng viên (TS. Trần Văn Cường – Trưởng bộ môn)

Phụ trách các công tác của khoa:

– Công tác Công đoàn: Trương Thị Thuận An

– Công tác NCKH: Phạm Xuân Hậu

– Trợ lý khoa học khoa: Phạm Văn Dũng

– Công tác giáo vụ Khoa: Nguyễn Nương Quỳnh

– Công tác thực tập, thực hành: Phạm Xuân Hậu, Trần Văn Cường, Phạm Văn Dũng

– Đoàn thể:

+ Chi bộ Đảng: 6 Đồng chí

+ Tổ công đoàn: 14 công đoàn viên

Bộ môn Kỹ thuật

Bộ môn Công nghệ thông tin