Biểu mẫu đào tạo

  1. Biểu mẫu đăng ký test UDCNTT (Tải về)
  2. Mẫu đơn đăng ký học chương trình 2 (Tải về)
  3. Mẫu đơn chuyển điểm các HP tương đương (Tải về)
  4. Mẫu đơn xin nghỉ học và bảo lưu kết quả (Tải về)
  5. Mẫu đơn xin tiếp tục học trở lại sau thời gian tạm nghỉ (Tải về)
  6. Mẫu đơn xin miễn, giảm HP GDTC (Tải về)
  7. Mẫu đơn xin xét tốt nghiệp sớm (Tải về)
  8. Mẫu đơn xin hoãn xét tốt nghiệp (Tải về)
  9. Mẫu đơn xét tốt nghiệp ( Dành cho sv Tốt nghiệp muộn) (Tải về)
  10. Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp (Tải về)